sss

Soit aE.

∀yF.

∃bG.

ē

ˉ

ˉ

Ā

c

ā

Ē

ō

ū

ī